VELKOMMEN!

Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og til å vise hensyn og omtanke under forskjellige forhold. I noen sammenhenger er det likevel nødvendig med felles regler, og derfor er disse husordensreglene laget.

ANSVAR - OMFANG

Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt eier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle leietakere gjøres kjent med reglene og overholder disse.

FELLESANLEGG - LEKEPLASSER - DYREHOLD - PARKERING

Ta godt vare på grøntanlegg, beplantninger og andre fellesanlegg. Skader påfører borettslaget - og dermed beboerne - unødvendige utgifter.

Bruk ikke barnas lekeområder til andre aktiviteter.

Borettslaget har egne husdyrregler vedtatt i ordinær generalforsamling i 1995. Ved anskaffelse av husdyr må erklæring aksepteres, og skjema fylles ut og leveres borettslaget for registrering.

Borettslaget har bestemte områder for kjøring og parkering av motorkjøretøy. Disse plassene godt skiltet og skal benyttes. Kjøring og parkering i tunene eller på gang- og sykkelveier er ikke tillatt, bortsett fra nødvendig tilbringertjeneste. For å sikre parkeringsplasser nok til alle, må de som er tildelt garasje kun benytte denne. Respekter skiltingen i området.

Reparasjon av motorkjøretøyer i garasjer eller på parkeringsplasser er ikke tillatt. Borettslaget har smøregrav som lånes ut gratis til slike formål.

RENHOLDAVFELLESAREALER

Utfør vask eller støvsuging av kjellergang foran boder etter oppsatt turnusliste.

KILDESORTERING - AVFALL

Oppbevar ikke restavfall på balkongen eller i oppgangen. Restavfallet skal pakkes inn før det kastes. Restavfall, papp og papir, plastemballasje og spesialavfall sorteres etter sorteringsliste. Returpunkter for tekstiler/sko, glass/metall, papp/papir og spesialavfall finnes i nabolaget. Medisiner og brukte sprøyter leveres på apotek. Brukte elektriske artikler skal leveres direkte il forhandler.

MATING AV FUGLER

Mating av fugler eller dyr kan trekke rotter og andre skadedyr til husene, og er derfor ikke tillatt.

RO OG ORDEN

Unngå unødig støy i leilighet, trapper og ganger i huset eller utenfor naboenes vinduer og balkonger. Sang og musikkundervisning eller annen virksomhet som kan være til sjenanse for naboene, kan bare drives dersom borettslagets styre og naboene har samtykket.

Oppussingsarbeid som medfører sjenerende støy som f.eks. banking, boring, sliping m.m. kan kun foregå hverdager mellom kl 07.00 og 21.00 og lørdager fra 09.00 og frem til kl 17.00. Arbeid som medfører sjenerende støy er dermed ikke tillatt på søndager.

Lås alltid kjellerdørene.

Rist ikke tøy eller gulvmatter fra balkonger eller vinduer, i trapper eller ganger eller hvor det kan sjenere noen. Heng ikke ut klær på søn- og helligdager.

Barnevogner, sykler, ski, redskaper o.l. skal ikke oppbevares i trapperom og oppganger. Det finnes egne rom beregnet for slikt utstyr. Egne boder kan også benyttes. Etterlat ikke utstyr som ikke er i bruk, eller skal kastes, i fellesrommene.

BRUK AV LEILIGHETEN

Hold avtrekksventiler på kjøkken, bad, toalett og vaskerom åpne for å unngå at det oppstår kondensskader eller muggdannelse i leiligheten. Avtrekksventilene må rengjøres med jevne mellomrom. Ventiler over vinduer på stue og soverom skal være åpne, og det er ikke tillatt å montere dørstokker uten at det sørges for annen lufttilgang til rommene.

Kjøkkenvifte eller tørketrommel må ikke monteres direkte på avtrekkssystemet. Det anbefales å montere kjøkkenvifte med kullfilter og returluft. Utluft fra kjøkkenvifte eller tørketrommel skal ikke monteres nærmere enn 2 tommer fra avtrekkskanalen.

Påse at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting e.l. i den kalde årstid, slik at vann- og avløpsrør ikke blir frostskadet.

Sett ikke opp markiser, platter, le-vegger eller lignende før styret har samtykket. Parabolantenner skal ikke monteres fast i veggkledning eller balkonggulv. Det skal søkes styret om montering av varmepumpe. Søknad sendes på eget skjema som fåes ved borettslagets kontor. Det er ikke anledning til å male vegger/tak på verandaene i avvikende farger. Det er heller ikke anledning til å kle veggene på verandaene med panel eller lignende.

For å unngå farlige situasjoner skal blomsterkasser alltid festes på innsiden av rekkverket på balkongene.

Vær forsiktig så det ikke oppstår brann. Bruk aldri åpen ild; fyrstikker eller lighter i kjeller- eller loftsboder. Ved grilling på balkongen skal enten elektrisk grill eller gassgrill benyttes. Det er ikke tillatt med kullgrill.

Ved salg av leilighet har andelseier plikt til å varsle borettslaget før leiligheten blir omsatt, slik at det kan utarbeides en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten skal forevises ny eier, jfr vedtak i ordinær generalforsamling i mai 1995.

Andelseier har kontrollansvar for å sikre at brannsikringsutstyret fungerer tilfredsstillende, og plikter å gi beskjed til borettslagets om dette ikke er tilfelle.

Ved skade i leiligheten som dekkes av borettslagets forsikring, står andelseier økonomisk ansvarlig for å betale den til enhver tid gjeldende egenandel.

BADEROM, WC, KRANER OG LEDNINGER

Eieren er ansvarlig for uforsvarlig omgang med vann. I toalettet må det bare brukes toalettpapir. Uvedkommende ting må ikke kastes i toalettet. Det kan føre til at avløpet går tett og at eieren får omkostninger med å stake opp.

PLIKTER - MISLIGHOLD

Disse reglene er laget som retningslinjer for å holde ro og orden i borettslaget, og for at alle innen fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives der. Reglene skal således ikke legge unødige plikter på beboerne. Noen plikter er likevel nødvendige for å sikre et bomiljø som de fleste vil være tilfreds med. Alle beboerne må derfor sette seg inn i - og følge husordensreglene.

Brudd på husordensreglene anses som mislighold. Ved vesentlig mislighold, og etter advarsel fra borettslaget, kan borettslaget pålegge eieren å selge boligen.

 

Saupstad, mai 2006

MIDTEGGEN BORETTSLAG