Siste nytt

I møte behandlet styret godkjenning av 4 nye andelseier, 1 ny sameier og 1 ny leietaker i kommunal bolig. 1 søknad på bruksoverlating ble avslått. Det ble behandlet 2 forespørsler fra andelseiere/andre og 2 klager.

Øvrige behandlede saker:

 • Orientering om planlagt oppussing av kjøkken og sal i Revegården. Det stenges for utleie i perioden 19. august til 13. oktober.

I møte behandlet styret godkjenning av 3 nye andelseiere. Det ble behandlet 3 forespørsler fra andelseiere og 1 klage.

Øvrige behandlede saker:

 • Konstituering av det nye styret. Aud Bjørkum Hansen ble valgt som nestleder
 • Utemøbler
  Som en følge av blant annet den pågående oppryddingen og merkingen av plasser for mc/moped, dekk ol. er det ikke plass for lagring av utemøbler inne vinters tid. Som en følge av dette har en del bord og benker med tett overflatebehandling blitt «stygge». Drift vil kommende vinter ta en gjennomgang av disse møblene og oppgradere disse slik at de tåler helårsbruk utendørs.

Oppgraderingen av verksted er fullført, og smøregrava er gjenåpnet og tilgjengelig for alle andelseiere.

I møte behandlet styret godkjenning av 2 nye andelseiere og 4 klagesaker fra andelseiere.

Øvrige behandlede saker:

 • Behandling av innkalling, årsmelding, fullstendighetserklæring og årsregnskap for Generalforsamling 2024
 • Forslag på ny løsning blomsterkasser tun Trøa
 • Endringer vedrørende dørautomater levert av NAV/Hjelpemiddelsentralen
 • Forespørsel fra Trondheim kommune vedrørende tiltak på eiendomsgrense
 • Generell orientering fra drift

I møte behandlet styret godkjenning av 4 nye andelseiere.

Øvrige behandlede saker:

 • Årets busstur for pensjonister går til Funesdalen den 19. juni. Info sendes ut til alle beboere.
 • Sommervikar for vaktmester er på plass.
 • Avtalen om samarbeide med Ringvegen og Kolstadflaten om felles sandsilo for strøsand opphører. Driftsleder har fått i oppgave å utrede ny løsning for MBL.
 • Forberedelser til generalforsamling pågår. Frist for innkomne saker er gått ut. Ingen saker meldt.

I møte behandlet styret godkjenning av 4 nye andelseiere.

Øvrige behandlede saker:

 • 1 sak ang. tvangssalg er avsluttet
 • 1 sak ang. ulovlig bruksoverlating (utleie)
 • Regler og rutiner rundt parsellhagen på Egga er satt og vil bli sendt ut til alle andelseiere før påska.
 • Øvrige orienteringssaker fra drift:
  - Oppgradering av kameraløsning i 3 parkeringskjellere er fullført. Det nye systemet fungerer godt.
  - Renovering av asbest i verksted drift er fullført. Oppbygging etter dette er godt i gang. Ferdigstillelse anslås til uke 16.
  Smøregraven er stengt mens arbeidet pågår og det vil annonseres når denne gjenåpnes.
  - De forberedes for oppmerking av mc/moped på dedikerte plasser i parkeringskjellerene. Også faste områder for lagring av dekk og utstyr fra drift vil bli merket. Dette arbeidet vil utføres etter at vårens garasjevask er gjennomført. Nå i forkant vil det gjennomføres en generell opprydding i garasjene i henhold til reglene for bruk av områdene.
  - Det monteres før påske opp minst 1 vegghengt sykkelstativ i alle sykkelboder (i kjeller).

I møte behandlet styret godkjenning av 2 nye andelseiere og 1 søknad om bruksoverlating.

Øvrige saker:

 • Det blir også i år busstur for pensjonister og trygdede. Info om sted og tid vil bli kunngjort senere.
 • Det vil i løpet av desember bli satt ut strøkasser på våre uteparkeringsplasser. Drift skal selvsagt fortsatt strø, men styret ser behovet for at sand er tilgjengelig hele døgnet slik at også vi som beboer kan få tilgang til sand ved behov.

Øvrige orienteringssaker fra drift.

I møte behandlet styret 2 saker innsendt fra andelseiere og 2 klager.

Øvrige saker:

 • Endringer i borettslagets rutiner for avfallshåndtering ble vedtatt.
 • Det skal etableres skiltet p-område ved Egga og Trøa for ladende elbil. Fra før er dette etablert ved Høyvåg og Prærien/Lia.
 • Det skal bygges 1 mindre teknisk rom i alle våre p-anlegg. Dette for å øke sikkerheten rundt infrastruktur som kameraovervåking etc.
 • Øvrige orienteringssaker fra drift.

I møte behandlet styret 2 saker innsendt fra andelseiere og godkjente 1 nye andelseier.

Øvrige saker:

 • Gjennomgang av foreløpig årsregnskap for MBL. Ingen større avvik i forhold til budsjett.
 • Bytte av telefoniløsning for sentralbord og drift
 • Bytte av matter i oppganger. Etter en runde på pris og produkt vil vi bytte leverandør og mattetype i alle oppganger i løpet av 1. kvartal.
 • Oppgradering av videoovervåking av parkeringskjellere ble vedtatt. Nytt system vil blant annet lagre mot «sky».

Øvrige orienteringssaker fra drift.

I møte behandlet styret 3 saker innsendt fra andelseiere og godkjente 2 nye andelseiere.

Øvrige saker:

 • Generalforsamling avholdes den 7. mai 2024. kl. 18.00 i Revegården. Frist for å melde saker er satt til 16.03.2024.
 • Øvrige orienteringssaker fra drift.

Det er forøvrig avhold beboermøte for nyinnflyttede 28.11, grøtfest 5.12 og beboermøte 12.12.

I møte behandlet styret 2 saker innsendt fra andelseiere.

Øvrige saker:

 • Justering av leiepriser for Revegården fra 01.01.2024
 • Leiepris for mc/moped i parkeringskjellere (vil ikke gjelde før ny ordning er etablert en gang i 1. kvartal 2024)
 • Nye retningslinjer for bruk av byggskadeforsikring og egenandel
 • Ny rutine for nøkkelbestilling
 • Ny merking av 5 stk. p-plasser reservert for ladende elbil
 • Øvrige orienteringssaker fra drift.

I møte behandlet styret standard saker som godkjenning av nye andelseiere (2. stk.), en søknad om bruksoverlating og 2 saker innsendt fra andelseiere. Budsjett for 2024 ble sluttbehandlet.

Inntekter/husleie
Fra 01.01.2024 øker husleien med 3,5 %. Leie av garasjeplass går opp med 10 % pr. plass.
Fra 01.01.2024 tas det inn en økning på kr. 21,- pr. mnd. på tv og internett. Dette er en økning som kom i mars. 2023. Fra 01.03.2024 økes samme post med kr. 39,- pr. mnd.

Løpende vedlikehold
Det er budsjettert med kr. 1,9 millioner for løpende vedlikehold av bygninger og uteområder. I tillegg til dette kommer div. faste serviceavtaler på vedlikehold av utstyr.

Periodisk vedlikehold
Det er budsjettert med kr. 5,43 millioner til periodisk vedlikehold. I tillegg overføres kr. 3,3 millioner fra ubenyttede midler i budsjettet for 2023 til 2024. I dette ligger det blant annet følgende tiltak og prosjekter:

 • Oppussing og nødvendig vedlikehold av kjøkken og sal på Revegården (utføres etter sommerferien)
 • Oppussing, nødvendig vedlikehold og fjerning av asbestplater i verksteddel på vaktmestergarasjen (utføres 1. kvartal 2024)
 • Utbedringer av tun Egga på området mellom forhager/veggliv på bygninger og grøntarealet
 • Utbytting av belysning i alle trappeoppganger (55 stk.). Ny belysning blir led-armaturer med bevegelsesensor.
 • Midler til oppgradering av sikringsskap i fellesarealer
 • Vannsjekk og rørinspeksjon/vask i alle andeler/leiligheter. Dette prosjektet starter opp for tun Trøa i november 2023.

I møte behandlet styret standard saker som godkjenning av ny andelseier, en søknad om bruksoverlating og en klagesak. I tillegg ble det behandlet 2 forespørsler/søknader fra andelseiere.

Andre saker:

 • Varmepumpe
  Tidligere ble alle søknader om varmepumpe styrebehandlet. I ny rutine skal det ikke søkes, men skjema for registrering skal leveres inn. Nytt skjema ligger på nettsiden.
 • Utleie Revegården
  Leieavtale for utleie av Revegården er endret og oppdatert
 • Merking i fellesarealer og sykkelboder
  Drift er i gang med å merke opp alle sykkelboder i alle oppgangene med nye oppslag. Det blir også hengt opp oppdatert informasjon om ordensregler for oppgangene. Oppmerking skal være fullført før 24 desember.

Dessverre har det for en periode ikke blitt lagt ut oppsummering fra styremøtene. Årsaken er blant annet driftsleders sykefravær for en periode i vår/sommer.

I møtet behandlet styret standard saker som godkjenning av ny andelseier, en søknad om bruksoverlating, søknad om montering av varmepumpe og 4 klagesaker fra andelseiere.

Andre saker:

 • Status for periodisk vedlikehold
  På tross av langtids sykefravær for driftsleder er vi stort sett i rute. Endring av parkeringsplass ved vaktmestergarasjen utsettes og penger omdisponeres til oppstart av utskifting av belysning i boligblokkene.
 • Innkjøp av infotavler til alle oppganger og garasjenedganger.
  Disse tavlene blir hengt opp i mellomgangen og inneholder informasjon rundt brann, praktisk info og regler relatert bygningsmassen og bruken av denne. Også løpende info om f.eks. vannavstegning, garasjevask etc. vil bli slått opp i disse.
 • Bestilling av vindusvask
  Det blir utfør vindusvask på luftebalkongene i første etasje i alle oppganger.

Ytterlig info kommer i eget nyhetsbrev først i oktober.

I møte behandlet styret standardsaker som godkjenning av ny andelseier og en søknad om bruksoverlating. Tilbud på årets busstur for pensjonister til Den Gyldne Omvei ble også behandlet og godkjent.
I tillegg ble det lagt rammer for plan for sommerferieavviklingen på drift.

I orientering fra drift, ble blant annet følgende orientert om:

 • Rørfornying av hovedstamme i SR69A
 • Status vedlikehold Revegården

Det er utført mindre ombygginger av hall og inngang kjøkken. Alle rom unntatt kjøkken og sal har fått ny maling på vegg/tak og det er lagt nytt gulv. I tillegg er det montert nye toaletter og berøringsfrie kraner. Fra uke 11 starter vi med en oppgradering til varmepumper som hovedvarmekilde for bygget.

Mvh Styret

I møte behandlet styret standard saker, godkjenning av ny andelseier, en beboerklage og en forespørsel på godkjenning av sikringstiltak på balkong i forbindelse med husdyrhold.

I orientering fra drift, ble blant annet følgende orientert om:
- Status på iverksatte budsjetterte prosjekter for 2023
- Status på implementering av nytt FDV/driftssystem
- Skifte av modell på dør/ringetablå for kommende utbyttinger etter behov

Ny renholdsleverandør som er Multi Renhold AS starter sitt arbeide for oss i uke 10. Det er bestilt nedvask og skuring av gulv i alle oppganger. Fra og med uke 11 vil vanlig renhold skje ukentlig. Det vil bli hengt opp lister som blir signert når ukentlig vask er utført.

Mvh Styret

Styret hadde en gjennomgang av foreløpig årsresultat for 2022. Så langt ligger dette godt innenfor det satte budsjettet.
Ny renholdsleverandør for MBL blir fra 1. mars Multi Renhold AS. Mere info om dette kommer i årets første nyhetsbrev i uke 5.
Årets busstur for pensjonister og trygdede går i år til Den Gyldne Omvei. Datoen for turen er 21. juni. Info om påmelding kommer.
Nye regler for renovasjon fører til mindre endringer for avfallshåndtering fra blant annet Revegården. I den grad dette gjelder andelseierne vil informasjon komme pr. nyhetsbrev.
Borettslaget har innfridd 1 av sine 3 lån pr. 31.12.2022.
Avtalen om innlåsingsassistanse fra Avarn Security er fornyet og ny info blir hengt opp på infotavlene. Samtidig blir alle oppgangsdører merket med tlf. nr. til Avarn.
Drift startet bruken av vårt nye FDV-system ved årsskiftet. Implementeringen skjer gradvis gjennom året. Så langt svarer dette til våre forventninger med tanke på oversikt, dokumentasjon og effektiv drift av og for borettslaget.

Mvh Styret

Foruten standardsaker som søknad om varmepumpe og bruksoverlating etc., ble det satt dato for vårt 50 års jubileum.
Midteggen borettslag ble stiftet 05.02.1973. Dette skal markeres med en jubileumsdag den 26. august 2023. Arrangementet skal gjennomføres på borettslagets eiendom. Hvordan opplegget blir får vi komme tilbake til, men sett av dagen!

Vi har valgt å avslutte vår renholdsavtale med Dilans Renholdstjenester. Ny leverandør vil være på plass fra 1.mars. Nærmere info om dette kommer i løpet av februar mnd.

Det ble avholdt styremøte den 1. november
Foruten standard saker ble det gjort forberedende arbeide til budsjett 2023.

Det ble avholdt beboermøte den 1. november kl. 18.00 I Revegården
Vi hadde besøk og presentasjon av Ohmia Charging og Trondheim Bilkollektiv. Dessverre er oppkoblingen på utelading ved Prærien/Lia enda ikke utført. Alt av utstyr er på plass, men oppkobling fra Tensio sin side er ikke enda utført.
Vårt nye tilbud med lånebil som står fast her på Midteggen, kan du lese mere om på https://trondheim-bilkollektiv.no/.
Styret og drift orienterte videre om utførte arbeider i 2022, og planer og aktiviteter for 2023.
Grøtfesten blir i år 6. desember!

Det ble avholdt styremøte for godkjenning av budsjett for 2023 den 3. november
Det blir ikke noen husleieøkning hos oss i år, men kostnaden på Elektronisk kommunikasjon – kabel-tv og internett går opp med kr. 108,- pr. mnd. for alle andelseiere.

Her er eksempler på de største planlagte investeringene/oppgraderingene for 2023 (listen er ikke uttømmende):

 1. Rørfornying 7 hovedstammer
 2. Vedlikehold VA i 474 leiligheter
 3. Sette ny kantstein p-Høyvåg og utvidelse masselager drift
 4. tvidelse parkering ved vaktmestergarasje
 5. Oppussing hall Revegården
 6. Frontmontert fræs til Wille
 7. 2 stk. nye tilhengere
 8. Varmepumper Revegården (ENØK-tiltak)
 9. Utbedring garasjegulv garasjeanlegg (område ved port)
 10. Maling av underside luftebalkonger
 11. Nye bord og tralle til Revegården'
 12. Fortsette utbytting av sikringsskap fellesområder

Alle dører i de 9 garasjenedgangene får også nye dører og dørautomatikk. I tillegg oppgraderes lys inne i trapperommene.

For styret,
Frank Arne Hammer,
Driftsleder.

Det ble behandlet standard saker som godkjenning av nye andelseiere, søknad bruksoverlatning og søknader om montering av varmepumper.
Perioderapport regnskap pr. 31.08.2022 ble gjennomgått. Regnskap er i tråd med årets budsjett. Budsjettprosessen for 2023 er godt i gang.

Driftsavdelingen har det siste året sett nærmere på oppgradering av våre «It-systemer» med tanke på sikkerhet og effektivisering av driftsløsninger. Styret vedtok å erstatte HMS-portalen til TOBB med FDV-systemet LAFT. Styret og driftsavdelingen har stor tro på at dette valget vil sikre oss god og effektiv byggdrift i borettslaget i det videre arbeidet.

Det er ellers planlagt for opptak av løv. Mindre endring på innkjøringen til Tun Egga vil bli utført før vinteren, slik at vi også der kan få traktorhengeren ved ekstratømming – avfall inn på tunet.

Det vil bli sendt ut nyhetsbrev i uke 42.

Mvh Styret.

Vi har i dag vedtatt at vi skal sende inn en søknad om støtte til ett bomiljøtiltak i regi av Sparebank 1. Dette vil blant annet innebære en type gapahuk som vi kan bruke på våre fellesarealer.

Det vil bli utdelt nye brannslukningsapparat i kommende uke, ett informasjonsskriv vil bli distribuert til beboerne på slutten av denne uken.

Som dere kanskje har merket holder Tensio på med å utbedre trafoene våre. Dette arbeidet vil avsluttes i nær fremtid.

Mvh Styret.

Det blir sendt klage til Trondheim Kommune ang vedlikeholdet av den kommunale veien ned Midteggen. I denne klagen vil vi påpeke dårlig vedlikehold av de mange hullene i asfalten langs denne veien. Driftsavdelingen vurderer å sette i verk midlertidige tiltak.

Vi har fått forespørsel fra Posten om etablering av pakkeboks i Midteggen borettslag og dette er noe vi takker ja til. Dette vil være et fint supplement til den vi allerede har fra PostNord.

Mvh Styret!

Vi har hatt noen innbrudd i oppganger og boder før jul. Vi har derfor bestilt opp beslag i børstet stål som skal monteres på alle ytterdørene slik at det beskytter låskassen for innbrudd.

Vi har forståelse for at flere beboere klager på at de mangler TV2 kanalene på dekoderen. Vi har derfor oversendt klage til Telenor ang. misnøyen og håper på snarlig løsning.

Vi ser en bra økning i antall som kobler seg opp på det nye ladenettverket fra Ohmia Charging. Dette er positivt! :-)
 
Godt nytt år hilsen Styret!

Vi har gått noen runder i oppgangene i borettslaget og ser at det er en del rask i fellesarealene i kjellerne. Vi kommer derfor, i samarbeid med vaktmesterne, til å sette av en uke på nyåret for felles rydding av oppgangene i hele borettslaget på nyåret. Dette er for å minimere brannrisiko samt at fellesarealene skal se mye hyggeligere ut. Driftsleder sender ut informasjon nærmere planlagt gjennomføring.

Det skal også utføres stikkprøver vedrørende dreneringsproblemer i Midteggen 10 og Saupstadringen 69. Det vil derfor bli noe gravearbeid i den forbindelse. Beboer vil få beskjed før oppstart.

Vi ønsker alle beboere en riktig god jul og et godt nyttår!?

Mvh Styret.

Bane Nor skal etter hvert i gang med rydding av skog langs jernbanen i dalen. Det kan derfor forekomme noe støy ved hugging av trær og annen vegetasjon.

Vi har i dag planlagt den kommende Grøtfest 7.desember. Vi håper at så mange som mulig kan delta og at dette kan gjennomføres som planlagt mtp. korona.
Vi har også godkjent budsjett for 2022 og vi er fornøyd med den økonomiske situasjonen.
Ellers er vaktmesterne på «tå-hev» når det kommer til brøyting og strøing i borettslaget.

Mvh Styret.

Vi har i dag inngått ny avtale med Telenor. Vi vil nå gå fra 20Mbit opp til 100Mbit linje. Dette vil være betydelig merkbart for beboere som bruker nettet mye. Vi vil også få oppgradert tv-boks som vil sendes ut til hvert enkelt beboer etter hvert.

Budsjettet for 2022 er ferdig behandlet og det er satt av penger til blant annet nye takluker og nye brannslukkningsaparat.

Mvh Styret.

Helga 15. – 17. november deltok styret og representanter fra drift på den årlige TOBB – konferansen på Røros. Der fikk vi mulighetene til å møte ulike leverandører på stands, og faglig påfyll gjennom deltagelse på ulike kurs/seminarer. I tillegg hadde vi forhandlinger med Telenor om ny avtale.
Det er også en tradisjon at TOBB her deler ut sine priser i kategoriene årets ildsjel, bomiljøprisen og årets styreleder.
Vi i Midteggen Borettslag tok i år 2 av 3 priser!

Vår styreleder Heidi Nordnes vant prisen årets styreleder, vi gratulerer!
I kategorien bomiljø ble vi kåret til vinner av bomiljøprisen 2021. Premien her er en flott sittegruppe og kr. 30.000, -!

Prispengene skal gå til opprettholdelse av den årlige grøtfesten med mere.

Linker til video:
Nominert Midteggen Borettslag:
https://amadeusreklame.box.com/s/g73ux7ean79tdgqdq5ar1u251ypjllp5
Vinnerfilm Midteggen Borettslag:
https://amadeusreklame.box.com/s/5nnhukndgv3p03mztdyp5s1bkvezqt2d

Vi har i dag bestilt ladenettverk til elbil fra Ohmia Charging som vil bli installert i alle 3 garasjeanleggene våre. Her kommer det er rundskriv med informasjon til alle beboere som har garasjeplass om de ønsker å få montert lader. Dette vil gi borettslaget et etterlengtet løft.

Vi er i gang med intervju med aktuelle kandidater til driftslederstillingen og det er høyt nivå på kandidatene. Styret vil ta en beslutning inne utgangen på mai.

Som kanskje noen beboere har fått med seg er entreprenør godt igang med arbeidet med opparbeiding av snarvei og grillplass. Vi gleder oss!

Mvh Styret

Det har i dag blitt bestemt at det dessverre ikke blir felles dugnad i år heller, men vi oppfordrer til at alle bidrar med det de kan, når de kan.

Vi ber også om at de som har parkeringsplass i parkeringskjeller, IKKE parker ute. Dette vil slås ned på av parkeringsvaktene framover da vi ser at dette begynner å bli et problem allerede. Bidra til fellesskapet, slik at det blir lettere for dine med-beboere å finne parkering.

Snarveien mellom fotballbane og Høyvåg vil bli gruset opp, slik at det vanndammene og gjørmen forsvinner.

Arbeidet med å få ordnet et skikkelig snarvei og inngang til grillplass er også startet på. 
 
Mvh Styret.
 

Det har kommet et nytt planforslag for Saupstad sentrum, og dette kan sees på saupstad.no sine facebook-sider. Der kan dere legge igjen eventuelle spørsmål samt finne mer informasjon.

Det er også mulig å sende en epost direkte til byplankontoret på adressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., om man har innspill eller spørsmål.

Vi har tatt inn en del anbud på diverse forefallende arbeid. Vasking av fasader, utbedring av takluker og utbedring av sokler på forhagene.
Forhåpentligvis  har vi fått inn de anbudene vi trenger til neste styremøte, slik at vi kan ta avgjørelser på hvilke aktører vi skal
velge.

Ellers er det stille og rolig i borettslaget. Vi gleder oss til vår. :)

Mvh Styret

Kontoret er betjent igjen fra mandag uke 5 om ikke corona-situasjonen endrer seg.
Det vil også bli satt ut containere til søppeltømming fra samme uke.

Neste styremøte skal det avholdes møter med forskjellige aktører som skal legge fram sine løsninger på lademuligheter til borettslaget.

Mvh Styret

I forbindelse med den uformelle møteplassen/grillplassen har vi mottat 150 000,- i stønad fra Områdeløft Saupstad. Dette var en super julegave til borettslaget.
 
Vi er i gang med prosjektering av ladeinfrastruktur i garasjene og vi har kalt inn flere forskjellige aktører på forhåndskonferanse av hvilke løsninger vi kan velge blant.
 
Ellers er det stille og rolig i borettslaget.
 
Styret ønsker alle sammen en riktig god jul og godt nyttår!

Vi har i dag hatt Canal digital på besøk som har gitt litt informasjon om hva som er inkludert i pakken som borettslaget har. Styret ble overrasket over hvor mye som er inkl i pakken samt at hvert enkelt bruker kan tilpasse pakken sin selv etter hvilket TV innhold man ønsker å se.
Styret har bedt Canal digital om å sende ut et skriv til beboerne som gir informasjon om hvordan hvert enkelt bruker kan gjøre dette selv.

Vi fikk også en gladnyhet av Canal digital om at netthastigheten i grunnpakken til hvert enkelt bruker har gått fra 10Mbit/s til 20Mbit/s.

Vaktmesterne har startet med vaktordning og vil starte strøing og brøyting så snart det fine høstværet slår om.

Ellers er det fredelig og rolig i borettslaget.

Mvh Styret.

Vi skal pusse opp navneskiltene som står ved inngangene til hvert tun. Stålkonstruksjonen som holder skiltene skal få seg et strøk maling samt at skiltene skal byttes ut med nye.
 
Vi mottar flere og flere henvendelser på El-bil lading og dette synes styret er veldig positivt.
Rett framgangsmåte er å informere borettslaget om at man ønsker lading, kontakte vår samarbeidspartner innen elektro (Aalmo elektro as) slik at lader blir riktig montert og at man får en lader som støtter borettslagets el-anlegg.
 
På neste styremøte skal vi gjennomgå budsjettet for neste år og dette ser styret fram til.
 
Mvh Styret.
I dag har vi hatt møte med tunutvalget.
Det ble et fint møte med mange gode innspill.
 
Vi har avgitt grunn til Trondheim kommune som skal brukes til gang- og sykkelvei opp til den nye barneskolen. Dette har vi fått 127 000,- kr for, så dette ganger oss både praktisk og økonomisk.
 
Pga usikkerhet rundt Covid-19, utgår dessverre både årets beboermøte og årets grøtfest. Dette synes styret er utrolig trist og vi håper at vi kan komme sterkere tilbake neste år!
 
Ellers er det forholdsvis rolig i borettslaget og vi håper alle har det bra.
 
Mvh Styret

Da har vi hatt første styremøte etter sommerferien.

Vi har gått en befaring i Høyvåg, hvor vi ser behovet for å ta ned 3 trær i det nordlige hjørnet av tunet. Disse vil bli tatt ved første anledning.

Sverresborg Malerservice er godt i gang med maling av av Høyvåg og Lia.

Vi i styret gleder oss til å se sluttresultatet.

Videre fortsetter vi planleggingen og innhenting av pris på ny grillplass.

I løpet av sommeren har det samlet seg en del rot i forskjellige oppganger. Styret kaller inn til oppgangsmøter fortløpende ut over høsten. Ryddighet er viktig i oppgangene da dette kan være brannfarlig, samt at det kan være til hinder for beboere.

Asfaltering og setting av ny kantstein er godt i gang på flere steder i borettslaget og vi regner med at dette ferdigstilles i løpet av høsten.

Mvh Styret.

Asfaltering og setting av ny kantstein på parkeringsplass/området mellom Prærien, Lia og trekanten er godt i gang og vil bli ferdig asfaltert  over sommerferien. 

 

Styret har vedtatt at det skal lages en grillplass på baksiden av Egga-tunet, bak 14-blokka. 

Vi håper at denne skal bidra til at folk samles også utenfor tunene. 

 

Vi har også bestemt at det skal asfalteres og settes nye kantsteiner i og rundt  rundkjøringen utenfor Høyvåg. Dette vil bli utført ila august. 

 

Mvh styret. 

 

Etter et flott tips fra en av våre beboere om at styret kunne informere litt om hva som planlegges/drøftes/vedtas på styremøtene, har vi bestemt at vi skal prøve å legge ut en liten oppsummering av dette på hjemmesiden vår etter hvert styremøte. Håper dette vil få en positiv effekt og at enda flere engasjerer seg for et godt bomiljø.
 
Dette er en kort oppsummering av hva som er drøftet/bestemt på styremøtet 02.06.20

Hva er Nabohjelp?

Nabohjelp er en app for å løse små og store utfordringer i nabolaget. Enten du trenger å gi bort noe, få noe gjort eller ønsker å tilby hjelp, så kan Nabohjelp hjelpe deg å finne den naboen du har bruk for.

For eksempel: Lån av verktøy, kattepass i ferien, hjelp til å handle.

Les mer på: www.obos.no/nabohjelp 

Fra 1/12-2015 vil leverandøren av kabel-TV og Internett være Canal Digital.

Midteggen Borettslag har anlagt en innhegning for lufting og sosialisering av hunder.

Underkategorier