REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIDTEGGEN BORETTSLAG

TIRSDAG 7.5.2019 KL 18.00 I REVEGÅRDEN

 


Til stede fra styret:

Heidi Nordnes, Aud Bjørkum Hansen, Anne Alice Tårnesvik og Tadeusz Drazkowski

 
Møtet ble åpnet av Heidi Nordnes, som ønsket de frammøtte velkommen. Sakslisten ble referert, og ingen hadde innvendinger til denne.

 


1. KONSTITUERING


I følge navnefortegnelse var det møtt 44andelseiere og 7 fullmakter, til sammen 51 stemmer.

 
Til møteleder ble valgt: Heidi Nordnes
Valg av sekretær og to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
Valgt til sekretær: Aud Bjørkum Hansen

Til å undertegne protokollen ble valgt: Jorunn Taftøy og Randi Taftøy

Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.
Generalforsamlingen er innkalt slik vedtektene foreskriver.

Ingen hadde innvendinger til innkallingen, og møtet ble erklært lovlig satt.

Til tellekorps ble valgt: Trine Nordnes, Siv Stenmann, Monika Danielsen

 


2. ÅRSOPPGJØR FOR 2018

 
A) Godkjennelse av regnskap.

Vedtak: Regnskapet fastsettes som lagets regnskap for 2018.

 
B) Disponering av resultat.

Vedtak: Årets resultat, kr 7.879.775,- overføres annen egenkapital.

 
C) Revisors beretning

Vedtak: Revisjonsberetningen godkjennes.

 


3. GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR PERIODEN 2018 – 2019

 
Vedtak: Godtgjørelsen til styret for 2018-2019 fastsettes til kr 243.389,-.

 


4. SAKER FRA HEIDI THOMASSEN

 
4.1. Biler på tomgang i tunene

Forslag fra Styret om montering av skilter ved innkjøring i tunene. Kostnad kr 33.103,- inkl mva og ekskl montering.

Forslag fra salen om ikke å montere skilter.

Vedtak: Forslaget om ikke å montere skilter ble vedtatt enstemmig.

 
4.2. Prisfastsetting av strøm ladestasjoner

Forslag om å justere ned strømprisen på borettslagets ladestasjoner.

Vedtak: Styrets forslag om ikke å sette ned strømprisen ble vedtatt enstemmig.

 


5. VALG

 
Styret:

Styrets leder for 2 år: Heidi Nordnes, ME 2C (gjenvalg)

Vedtak: Heidi Nordnes valgt ved akklamasjon.

 
Styremedlem for 2 år: Aud Bjørkum Hansen, SR 69C (gjenvalg)

Vedtak: Aud Bjørkum Hansen valgt ved akklamasjon.

 
Styremedlem for 2 år: Tadeusz Drazkowski, ME 14B (ny)

Vedtak: Tadeusz Drazkowski valgt ved akklamasjon.

 
Styremedlem for 1 år: Merete Pettersen, SR 69C (ny)

Benkeforslag på Martin Kaarvand, ME 14 C

Vedtak: Valgt ble Martin Kaarvand.

 
Varamedlemmer for 1 år:

Leandro dos Santos, SR 63B (gjenvalg)
Iver Klingenberg, ME 10A (ny)
Rune Hammervik, ME 2B (ny)
Kenneth Holger Hargaut, SR 55B (ny)
Martin Kaarvand, ME 14C (ny)

Martin Kaarvand går ut siden han ble valgt som styremedlem.
Benkeforslag på Kjell Ring, ME 16, og Jan Trygve Fredriksen, SR 59 B. Vedtak: Vara nr 1, 2, 3 og 4 valgt ved akklamasjon. Etter valg fikk Jan Trygve Fredriksen flest stemmer og dermed valgt som 5. vara.

 


Tunutvalg for 1 år:

 
LIA

Anne Karin Nilsen 81B

Nevin Bardakci 79B

 


TREKANTEN

Gro Elin Tronseth 71B

Helge Aune 73A

 


PRÆRIEN

Jorunn Taftøy 61C

Leandro dos Santos 63B

Jan Trygve Fredriksen 59 B

 


HØYVÅG

Anny Eriksen 51B

Irene Meland 55B

Trine Nordnes 53 B

Geir Sponaas 51 A

 


TRØA

Mildrid Solemsli 6B

Gjertrud Vik 2B

Heidi Nordnes 2C

 


EGGA

Anne Alice Tårnesvik 10A

Kjell Ring 16

 
Vedtak: Tunutvalgene valgt ved akklamasjon.

 

 

Valgkomite for 1år:

Ann-Mari Lesund, SR 69C (gjenvalg)

Gjertrud Vik, ME 2B (gjenvalg)

Randi Taftøy, SR 67B (ny)

 
Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 


Møtet slutt ca kl 18.15

 


Jorunn Taftøy        Randi Taftøy         Heidi Nordnes

sign.                        Sign.                       Sign