TIRSDAG 9.5.2017 KL 18.00 I REVEGÅRDEN

 

Til stede fra styret:

Heidi Nordnes, Rune Nilsen, Aud Bjørkum Hansen, Jan Olav Børseth og Przemyslaw Cybulski

 

Møtet ble åpnet av Heidi Nordnes, som ønsket de frammøtte velkommen. Sakslisten ble referert, og ingen hadde innvendinger til denne.

 

1. KONSTITUERING

I følge navnefortegnelse var det møtt 41 andelseiere og 10 fullmakter, til sammen 51 stemmer.

 

Til møteleder ble valgt: Rune Nilsen

Valg av sekretær og to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Valgt til sekretær: Aud Bjørkum Hansen

Til å undertegne protokollen ble valgt: Siv Stenmann og Terje Bogen.

Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.

Generalforsamlingen er innkalt slik vedtektene foreskriver.

Ingen hadde innvendinger til innkallingen, og møtet ble erklært lovlig satt.

 

Til tellekorps ble valgt: Tone Schjei Bjørnes, Berith Granmo og Andreas Løpen.

 

2. ÅRSBERETNING FOR 2016

Styrets årsberetning for 2016 ble referert.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

3. ÅRSOPPGJØR FOR 2016

a. Revisors melding ble referert.

Hovedpostene i regnskapet ble referert. Styrets forslag til disponering av resultat ble referert.

Vedtak: Regnskapet fastsettes som lagets regnskap for 2016, og årets overskudd kr 172.439,- overføres annen egenkapital.

Godtgjørelse til styret.

Vedtak: Godtgjørelsen til styret for 2016 fastsettes til kr 216.320,-.

 

4. VALG

Styreleder for 2 år: Heidi Nordnes, ME 2 C (gjenvalg)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

Styremedlem for 2 år:

Aud Bjørkum Hansen, SR 69 C ( gjenvalg )

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

Styremedlem for 2 år:

Håvard Karlsen, SR 75 A ( ny )

Benkeforslag på Przemyslaw Cybulski og Silje Olin Myklebust

Vedtak: Przemyslaw Cybulski valgt til styremedlem for 2 år.

 

Varamedlemmer for 1 år:

1. vara Tove J. Kvello, SR 55 B

Benkeforslag på Håvard Karlsen og Silje Olin Myklebust.

Vedtak: Håvard Karlsen ble valgt til 1. vara.

 

2. vara Anne-Alice Tårnesvik, ME 10 A

3. vara Silje Olin Myklebust, SR 75 B

4. vara Tove J. Kvello, SR 55 B

5. vara Marit Grimstad, SR 55 A

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

Tunutvalg for 1 år:

 

LIA:

Anne Karin Nilsen, SR 81 B

Geir Sponaas, SR 81 A

Håvard Karlsen, SR 75 A

Silje Olin Myklebust, SR 75 B

 

TREKANTEN:

Gro Elin Tronseth, SR 71 B

Helge Aune, SR 73 A

Marius Nilsen, SR 69 C

Merete Pettersen, SR 69 C

 

PRÆRIEN:

Tore Knudsen, SR 61 C

Shahdoust Yazdani, SR 63 A

Emine Duyar, SR 59 B

Jan Olav Børseth, SR 59 B

 

HØYVÅG:

Mevlut Tahtaci, SR 55 A

Elsa Holmedal, SR 57 A

 

TRØA:

Eymi Tello, ME 2A

Mildrid Solemsli, ME 6 B

Gjertrud Vik, ME 2 B

Heidi Nordnes, ME 2 C

 

EGGA:

Andreas Løpen, ME 16

Tone Schjei Bjørnes, ME 10 A

Anne Alice Tårnesvik, ME 10 A

 

 

Valgkomite for 1 år:

 

Ann-Mari Lesund, SR 69 C (gjenvalg)

Ann Kristin Bruennech, SR 79 B ( « )

Gjertrud Vik, ME 2 B (ny)

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

 

Møtet slutt kl 19.30

 

 

Terje Bogen       Siv Stenmann       Heidi Nordnes

      Sign.                   Sign.                  Sign.